Inloggen Minddistrict
> Kind en Jeugd > Depressie | Kind en Jeugd > Depressie - Hoe kan Therapeutisch Centrum GGZ helpen?

Depressie - Hoe kan Therapeutisch Centrum GGZ helpen?

De depressie behoort tot de goed behandelbare psychiatrische ziekten. Bij een lichte depressie kan soms worden volstaan met voorlichting en begeleiding, bijvoorbeeld door de huisarts. Als een depressieve stoornis na ongeveer 3 maanden op die manier niet verbetert, is intensievere behandeling aangewezen. Het TC GGZ kan deze zorg bieden, tenzij er sprake is van crisisgevoeligheid. Wanneer er wel sprake is van crisisgevoeligheid is het van belang dat u wordt verwezen naar een andere GGZ-instelling in de buurt die mogelijkheden biedt voor het uitwijken naar klinische opname indien noodzakelijk.

Diagnostiek
Het is als eerste van belang dat de aanwezige stemmingsklachten en crisisgevoeligheid zorgvuldig in kaart worden gebracht, er een zorgvuldige diagnose wordt gesteld en er wordt gekeken naar mogelijke verklaringen en/of in standhoudende factoren. Hiervoor vindt er een eerste gezamenlijk gesprek plaats met ouders en het kind/de jongere (de intake), waarin tevens de hulpvraag van ouders en het kind/de jongere wordt besproken. Dit wordt in een multidisciplinair team besproken, om vervolgens een plan van aanpak vast te stellen. Er zal dan in overleg met ouders een behandeladvies worden uitgebracht, waarbij er rekening wordt gehouden met de hulpvraag van de betrokkenen.

Behandeling:
Bij het TC GGZ wordt behandeling geboden volgens de Multidisciplinaire GGZ Richtlijnen.
Deze behandeling zal worden afgestemd op de ernst van de depressie en de specifieke situatie en mogelijkheden. Bij het TC GGZ zijn de volgende behandelmogelijkheden:

 • Psycho-educatie; Ouder(s)/verzorger(s) en kind/jongere krijgen uitleg over wat een depressie is en over de hypothese waarom er een depressie bij dit kind/deze jongere is ontwikkeld in deze omstandigheden.
   
 • Cognitieve gedragstherapie;  In deze behandeling zal er gesproken worden over gedachten en gevoelens die bij het kind/de jongere spelen. Er wordt onderzocht hoe het kind/de jongere in elkaar zit en welke patronen veranderd kunnen worden in denken en handelen. Hiervoor maakt het TC GGZ gebruik van het protocol Pak Aan (voor kinderen) en het protocol ‘Doepressie’ (voor adolescenten).
   
 • Medicamenteuze behandeling; Bij matige tot ernstige depressie. Middels medicatie (antidepressiva) wordt getracht de stemmingsklachten te verminderen. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van kalmerings- en slaapmiddelen, ter overbrugging voor de periode waarin de antidepressieve middelen nog niet werken (deze hebben een inwerktijd van een paar weken). Deze middelen hebben echter geen effect op de stemming. Deze behandeling vindt plaats bij de kind- en jeugdpsychiater.
   
 • Ouderbegeleiding of Systeemtherapie; Middels deze behandeling wordt de omgeving van het kind in de behandeling betrokken. Dit kan in de vorm van ouderbegeleiding waarin er a.d.h.v. concrete doelen ondersteuning wordt geboden aan ouders hoe zij hun kind het beste kunnen ondersteunen in zijn/haar proces en is er ruimte voor eigen angsten/zorgen. Of in de vorm van systeemtherapie waarbij het kind/de jongere met zijn ouder(s) en/of andere belangrijke relaties in behandeling gaat om ongewenste patronen in de interactie te doorbreken.
   
 • Vaktherapie; Wanneer een verbale therapie onvoldoende toereikend blijkt voor de kind/jongere kan de behandelaar in overleg met ouders overwegen om vaktherapie in te zetten. Hierbij kan gedacht worden aan beeldende en/of Psychomotore therapie (PMT). Deze vormen van therapie werken op een meer non-verbale wijze aan dezelfde doelen, wat sommige kinderen/jongeren beter aanspreekt: door te doen krijgt de patiënt inzicht in eigen handelen en leert om te gaan met gedachten en gevoelens. Ook door beeldende therapie kan worden gewerkt aan bijvoorbeeld meer vertrouwen en een meer positief zelfbeeld.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement