Inloggen Minddistrict
> Kind en Jeugd > ADHD | Kind en Jeugd > ADHD - Hoe kan Therapeutisch Centrum GGZ helpen?

ADHD - Hoe kan Therapeutisch Centrum GGZ helpen?

Behandeling:
Voor de behandeling van ADHD bestaan er veel verschillende behandelmogelijkheden. Niet alle vormen worden door Therapeutisch Centrum GGZ aangeboden. Dit heeft veelal te maken met het onvoldoende effectief zijn bewezen van de vele verschillende behandelmethoden. 

Onderstaand vindt u de behandelingen die bij het Therapeutisch Centrum worden aangeboden. Of deze worden geadviseerd is steeds afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek en de inschatting van de behandelaar in overleg met ouders. Hierbij wordt steeds afgewogen of de betreffende behandeling al dan niet passend is bij de betreffende kind en/of helpend om de eerder gestelde doelen te bereiken:

Veelal standaard wordt er bij een AD(H)D diagnose aangeboden:

Psycho-educatie voor ouders
In deze gesprekken wordt er uitleg gegeven over wat AD(H)D is, wat het betekent voor uw zoon/dochter en wat u als ouder kunt doen om uw kind te ondersteunen.

Psycho-educatie voor het kind
In deze gesprekken krijgt het kind uitleg over wat AD(H)D is, wat dit voor hem/haar betekent en hoe hij/zij hiermee om kan gaan. Dit wordt alleen aangeboden wanneer dit in het belang van het kind wenselijk lijkt, op inschatting van de behandelaar.

Medicamenteuze behandeling
Middels medicatie wordt getracht de aandacht en concentratieproblemen te verminderen. 

Daarnaast is op indicatie het volgende behandelaanbod mogelijk:

Voor ouders:
- Een gedragstherapeutische oudertraining
- Ouderbegeleidingsgesprekken

Voor het kind/de jongere:
- De Zelfregulatie module 
- Behandeling Zelfplannen 
- Steunend en structurerende contacten voor jongeren.
Dit is mogelijk voor jongeren van 12-18 jaar, wanneer er een combinatie is met andere problemen waarvoor extra ondersteuning nodig is.

Met beeldende therapie wordt de ruimte geboden om aan bijkomende problemen van ADHD te werken, zoals een negatief zelfbeeld, het verwerken van vervelende gebeurtenissen, het leren stapsgewijs werken of (h)erkennen van emoties en het omgaan met spanningen. Daarnaast kunnen gezinnen oefenen met omgaan met ADHD. Door middel van een impulsregulatietraining (PMT), waarbij gebruikt wordt gemaakt van stop-denk-doe, worden diverse vaardigheden aangeleerd, o.a. wat je kunt doen bij het omgaan met emoties, bijvoorbeeld boosheid.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement