Inloggen Minddistrict
> Kind en Jeugd > Angst | Kind en Jeugd > Angst - Hoe kan Therapeutisch Centrum GGZ helpen?

Angst - Hoe kan Therapeutisch Centrum GGZ helpen?

Diagnostiek
Het is als eerste van belang dat de aanwezige angsten zorgvuldig in kaart worden gebracht, er een zorgvuldige diagnose wordt gesteld en er wordt gekeken naar mogelijke verklaringen en/of in standhoudende factoren. Hiervoor vindt er een eerste gezamenlijk gesprek plaats met ouders en het kind/de jongere (de intake), waarin tevens de hulpvraag van ouders en het kind/de jongere wordt besproken. Dit wordt in een multidisciplinair team besproken, om vervolgens een plan van aanpak vast te stellen. Er zal dan in overleg met ouders een behandeladvies worden uitgebracht, waarbij er rekening wordt gehouden met de hulpvraag van de betrokkenen.

Behandeling
Voor de behandeling van angststoornissen worden er in de Multidisciplinaire GGZ Richtlijnen per angststoornis stapsgewijze adviezen voor behandeling gegeven. De verschillende behandelmethoden die worden genoemd en die elkaar opvolgen in behandeling zijn: E-health, psycho-educatie, activatie en voorkomen van vermijdingsgedrag, Cognitieve Gedragstherapie (waaronder exposure in vivo, taakconcentratie training, responspreventie bij OCD), ontspanningsoefeningen, sociale vaardigheidstraining (bij sociale angst) en medicatie.

Onderstaand vindt u de behandelingen die bij het Therapeutisch Centrum kunnen worden aangeboden wanneer er sprake is van een angststoornis. Óf deze worden geadviseerd is steeds afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek en de inschatting van de behandelaar in overleg met ouders. Hierbij wordt steeds afgewogen of de betreffende behandeling al dan niet passend is bij de betreffende kind en/of helpend om de eerder gestelde doelen te bereiken.

Bij een angststoornis wordt in eerste instantie veelal de volgende behandeling aangeboden:

 • Psycho-educatie met Cognitieve Gedragstherapie
  Hierbij maken we bij Therapeutisch Centrum GGZ gebruik van cognitieve gedragstherapie, bijvoorbeeld met het het protocol ‘Denken + Doen = Durven’. Deze therapie is passend voor de behandeling van angststoornissen bij kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Er wordt in deze behandeling geleerd om de negatieve gedachten die de angst versterken te identificeren, uit te dagen, en te vervangen door helpende gedachten. Daarnaast wordt er geleerd de situaties die het kind/de jongere is gaan vermijden vanwege hun angst stap voor stap weer te doen, we noemen dit “exposure”. Ouders worden tevens betrokken en leren hoe zij hun kind kunnen aanmoedigen en belonen bij het overwinnen van angsten. Ook leren ouders elkaar te steunen bij de aanpak van de angsten van hun kind. Aan eigen angsten en zorgen van ouders die de vooruitgang van hun kind kunnen belemmeren wordt ook gewerkt.

  Tijdens de onderzoeksfase van dit protocol, bleek 68% van de kinderen na een jaar vrij te zijn van hun angststoornissen. Dit betekent niet dat deze kinderen niet of nooit meer bang zijn, maar dat het hen niet meer dusdanig belemmerd in hun dagelijkse functioneren dat er gesproken kan worden van een stoornis.

Daarnaast is op indicatie het volgende behandelaanbod mogelijk:

 • Medicamenteuze behandeling 
  Middels medicatie wordt getracht de angstklachten te verminderen, wanneer deze te heftig zijn om voldoende te kunnen profiteren van bovenstaande behandeling. Dit gaat in overleg met de kind- en jeugdpsychiater.
   
 • Ouderbegeleiding voor ouders
  Wanneer extra oudergesprekken wenselijk zijn, kan er aanvullende ouderbegeleiding worden aangeboden om te werken aan individuele thema’s en vragen.
 • Vaktherapie
  Wanneer een verbale therapie als ‘Denken + Doen = Durven’ onvoldoende toereikend blijkt voor de patiënt kan de behandelaar in overleg met ouders overwegen om vaktherapie in te zetten. Hierbij kan gedacht worden aan beeldende en/of Psychomotorische therapie (PMT). Deze vormen van therapie werken op een meer non-verbale wijze aan dezelfde doelen.
  In beelden therapie kan uitging geven aan en verkennen en (h)erkennen van de angst centraal staan, waarna veranderingen in het (omgaan met het) beeld kunnen worden aangebracht. Daarnaast kan worden gewerkt aan gebeurtenissen verwerken die tot angst hebben geleid. Ontspannen en werken aan een vertrouwensbasis kan hierbij een eerste stap zijn. Gezinnen kunnen oefenen om te gaan met angst.Met PMT wordt er gewerkt aan het omgaan met angst door het aan te gaan en om te gaan met gedachtes en gevoelens die daar bij komen. Met een weerbaarheidstraining krijgt de patiënt vaardigheden aangeboden om meer weerbaar te zijn.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement