Inloggen Minddistrict
> Kind en Jeugd > Autisme | Kind en Jeugd > ASS - Hoe kan Therapeutisch Centrum GGZ helpen?

ASS - Hoe kan Therapeutisch Centrum GGZ helpen?

Diagnostiek:
Het is als eerste van belang dat de diagnose zorgvuldig wordt vastgesteld, of dat er een andere verklaring wordt gevonden voor het gedrag. Om dit zorgvuldig te doen. wordt er tijdens een eerste gesprek (de intake) in kaart gebracht wat precies de klachten zijn en wat de hulpvraag is, waarbij er een inschatting gemaakt wordt van aanwezige factoren die hierop van invloed zouden kunnen zijn. Dit wordt in een multidisciplinair team besproken, om vervolgens een plan van aanpak vast te stellen. Er zal dan in overleg met ouders een vervolgonderzoek worden opgestart, waarbij er getracht wordt meer zicht te krijgen op de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind en  zijn/haar huidige functioneren. De uitkomst van dit onderzoek zal met ouders (en eventueel de jongere vanaf 12 jaar) worden besproken en wordt er een behandeladvies uitgebracht, waarbij er rekening wordt gehouden met de hulpvraag van de betrokkenen.

Behandeling:
Er bestaat geen behandeling die autisme kan genezen. Wel wordt er behandeling ingezet om de lijdensdruk van zowel het kind als betrokkenen te verminderen. Bij het TC GGZ zijn de volgende behandelingsmogelijkheden geboden om zo goed mogelijk te leren omgaan met het autisme en concrete vaardigheden aan te leren:

 • Psycho-educatie voor ouders. In deze gesprekken wordt er uitleg gegeven over wat autisme is, wat het betekent voor uw zoon/dochter en wat u als ouder kunt doen om uw kind te ondersteunen.
   
 • Psycho-educatie voor het kind. In deze gesprekken krijgt het kind uitleg over wat autisme is, wat dit voor hem/haar betekent en hoe hij/zij hiermee om kan gaan. Dit wordt alleen aangeboden wanneer dit in het belang van het kind wenselijk lijkt, op inschatting van de behandelaar.
   
 • Ouderbegeleidingsgesprekken. Hierin leren ouders hoe ze concreet ongewenst gedrag kunnen afremmen en gewenst gedrag kunnen stimuleren, door middel van belonen, straffen en negeren. Hierin is specifieke aandacht voor de behoeften van het kind vanuit zijn/haar beperking een aandachtspunt.
   
 • Medicamenteuze behandeling. Middels medicatie kan er worden getracht om bijkomende problemen (vb. aandacht en concentratieproblemen; agressie; angst en stemmingsproblemen) te verminderen.
   
 • Emotieregulerende behandeling middels psychomotorische therapie. Deze behandeling richt zich op het versterken van de vaardigheden die nodig zijn om emoties bij de ander en jezelf te herkennen en hier adequaat mee om te leren gaan.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement