Inloggen Minddistrict
> Kind en Jeugd > Gedragsstoornis | Kind en Jeugd > Gedragsstoornis - Hoe kan Therapeutisch Centrum GGZ helpen?

Gedragsstoornis - Hoe kan Therapeutisch Centrum GGZ helpen?

Diagnostiek:
Het is als eerste van belang dat de diagnose zorgvuldig wordt vastgesteld en/of er sprake is van comorbiditeit. Om dit zorgvuldig te doen wordt er tijdens een eerste gesprek (de intake) in kaart wat precies de klachten zijn en wat de hulpvraag is, waarbij er een inschatting gemaakt wordt van aanwezige factoren die hierop van invloed zouden kunnen zijn. Dit wordt in een multidisciplinair team besproken, om vervolgens een plan van aanpak vast te stellen. De uitkomst van dit overleg zal met ouders (en eventueel de jongere vanaf 12 jaar) worden besproken en zal er een behandeladvies worden uitgebracht, waarbij er rekening wordt gehouden met de hulpvraag van de betrokkenen. Soms is er nader onderzoek nodig.

Behandeling:
Bij de behandeling van ODD en CD wordt er aan de volgende behandeldoelen gewerkt:

1) Het vergroten van disciplinerende en affectieve opvoedingsvaardigheden van ouders;
2) Het vergroten van zelfregulerende en prosociale vaardigheden van het kind of de jongere;
3) Het verbeteren van het gezinsfunctioneren

Bij het TC GGZ wordt het volgende behandelaanbod gedaan. Wanneer deze behandeling tekort schiet, vanwege hardnekkigheid en ernst van de problematiek, zal er in overleg met de betrokkenen worden overwogen om door te verwijzen naar een meer gespecialiseerde GGZ organisatie in de omgeving.

 • Psycho-educatie; ouders, opvoeders en het kind of de jongere worden voorzien van relevante informatie over ODD of CD en de behandelwijze. Kinderen en jongeren leren hierdoor bewuster te kijken naar hun eigen beperkingen en mogelijkheden. Het doel van psycho-educatie is het creëren van realistische verwachtingen.
   
 • Oudertraining; Ouders worden vanuit een gedragstherapeutisch perspectief in een individuele- of groepstraining geleerd om gewenst gedrag van het kind positief te bekrachtigen en ongewenst gedrag te negeren. De focus van deze training ligt op het bevorderen van de sensitiviteit van de ouder voor signalen van het kind of de jongere en dit is meer of minder expliciet gekoppeld aan het bevorderen van de relatie tussen ouder en kind en het gezinsklimaat.
   
 • Cognitieve gedragstherapie; De jongere leert omgaan met situaties die woede en agressief gedrag oproepen, door er anders naar te leren kijken.
   
 • Systemische behandelingen: Dit zijn gezinsinterventies waarbij ook andere systemen rond het kind of de jongere betrokken kunnen worden. Systemen uit de bredere sociale context zijn bijvoorbeeld: gezin, bredere familiecontext, buurt, school, werk, groep leeftijdgenoten, sport/hobby’s. 
   
 • Vaktherapie: In de beeldende therapie wordt voornamelijk gewerkt aan het omgaan met spanningen, gevoelens en gedachten en gedrag in beeld brengen en ernaar kijken, het verbeteren van het zelfbeeld, het verwerken van gebeurtenissen. Met PMT krijgt de patiënt inzicht in zijn/haar gedrag en vaardigheden aangeboden om er mee om te kunnen gaan.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2021 | Disclaimer | Privacyreglement