Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Praktische informatie > Klachten > Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Therapeutisch Centrum GGZ

Hoewel een behandeling erop gericht is dat u/jij als cliënt goed behandeld wordt, zijn er altijd situaties mogelijk waardoor er een klacht kan ontstaan. Therapeutisch Centrum GGZ hecht grote waarde aan een effectieve en laagdrempelige klachtenopvang en zal doen wat in haar vermogen ligt om officiële klachten zo veel mogelijk te voorkomen. Hieronder leggen wij uit welke stappen er kunnen worden ondernomen.

Klachten Volwassenzorg

1] Nadat u eerst het gesprek over de ontevredenheid bent aangegaan met uw behandelaar of de verantwoordelijk manager/leidinggevende over gedraging of handeling van (een medewerker van) TC GGZ en dat leidt niet tot een oplossing, dan kunt u hierover in gesprek gaan met de Raad van Bestuur van TC GGZ.

2] De Raad van Bestuur wijst u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan Quasir voor bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Overigens bent u altijd in de gelegenheid om rechtstreeks contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van Quasir, als u dat wenst. De klachtenfunctionaris is te bereiken via e-mail bemiddeling@quasir.nl zoals vermeld op www.quasir.nl

3] Als er geen oplossing wordt bereikt ondanks adviezen en bemiddeling door de klachtenfunctionaris, dan wordt de klacht teruggelegd bij de Raad van Bestuur van TC GGZ. TC GGZ voorziet u dan van een exemplaar van de klachtenregeling van Quasir die van toepassing is op zowel patiënten van Volwassenzorg als ouders van Kind en Jeugd. 

4] Daarna is er gelegenheid om de klacht in te dienen bij de klachtencommissie volgens de klachtenregeling. De klachtencommissie heeft een adviserende rol.

5] Als de klachtencommissie de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond adviseert, volgt er een uitspraak waarvan de aanbevelingen als zwaarwegend advies gelden voor TC GGZ.

6] De Raad van Bestuur zal naar aanleiding van de eindreactie en oordeel, meedelen welke maatregelen er zullen worden getroffen. Hiertegen is geen beroep mogelijk voor de patiënt. Vanaf het schriftelijk indienen begint het formele traject en beginnen de wettelijke behandeltermijnen (zes + vier weken) te lopen; binnen die termijn vindt ook de bemiddeling en eventuele behandeling door de klachtencommissie plaats.

7] Als u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie en/of de mededeling van TC GGZ, dan bestaat er nog de mogelijkheid de klacht te laten beoordelen door de burgerlijk rechter of de geschillencommissie.

Voor de procedure voor de behandeling van een klacht worden aan u geen kosten in rekening gebracht.

Klachten Kind en Jeugd

Volgens de Jeugdwet kunnen clienten van Kind en Jeugd rechtstreeks contact zoeken met de klachtencommissie van Quasir, zonder tussenkomst van TC GGZ en/of de klachtenfunctionaris.

Voor Kind en Jeugd hanteren we een afwijkende werkwijze omdat de wetgeving verschilt. In de regel worden de eerste drie stappen zoals hierboven beschreven, wel altijd eerst opgevolgd. Een ouder die bijvoorbeeld een klacht heeft over bejegening van medewerkers richting de ouders zou de klachtenfunctionaris in behandeling kunnen nemen. Uiteraard kijkt de klachtenfunctionaris altijd of er mogelijk toch sprake is van een klacht die onder de Jeugdwet valt.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2023 | Disclaimer | Privacyreglement