Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Praktische informatie > Klachten

Klachten

Als u een klacht hebt, is dat voor ons een belangrijk signaal om erachter te komen waar het om gaat en hoe uw klacht zo goed en snel mogelijk opgelost kan worden. Ook hechten wij er waarde aan dat dergelijke klachten in de toekomst kunnen worden voorkomen. Om die reden werken wij aan een zo laagdrempelige en meest transparant mogelijke manier van klachtbehandeling.

Klacht indienen

Uw klacht kan over van alles gaan: de kwaliteit van de zorg, de bejegening door de hulpverlener of wat dan ook. In de eerste plaats hopen wij dat u uw klacht direct met de hulpverlener, diens leidinggevende of de bestuurder kan bespreken om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Het is ook mogelijk het klachtenformulier in te vullen. Uw klacht wordt dan met spoed intern behandeld volgens onze klachtenprocedure. U kunt het formulier ingevuld overhandigen aan uw hulpverlener, e-mailen naar kwaliteit@therapeutisch-centrum.nl met ‘klacht’ in het onderwerp of per post verzenden aan: Therapeutisch Centrum GGZ, t.a.v. afdeling klachtbehandeling, Nagelerweg 5, 8304 AB in Emmeloord.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris volwassenen

Als het gesprek met de hulpverlener, diens verantwoordelijke en/of Bestuur naar uw oordeel niet of tot onvoldoende resultaat heeft geleid, dan kunt u uw klacht voorleggen aan Quasir voor bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze is te bereiken via e-mail bemiddeling@quasir.nl zoals vermeld op www.quasir.nl. Therapeutisch Centrum GGZ zal u op verzoek via e-mail kwaliteit@therapeutisch-centrum.nl een exemplaar van de klachtenregeling toesturen. De klachtenfunctionaris van Quasir kan voor u bemiddelen tijdens de klachtfase en zal er met u samen naar toe werken om de klacht naar tevredenheid te kunnen afronden. Mocht u er met de klachtenfunctionaris niet uitkomen, kan die u aanvullend informeren hoe en waar u het beste door kunt gaan met uw klacht.

Klachtencommissie Volwassenzorg en Kind & Jeugd

Wij zijn aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie van Quasir en onze klachtenregeling is daarop afgestemd. Deze weg is officiëler en langduriger van aard.

Voor volwassenen geldt - wegens andere wet- en regelgeving - dat de klachtencommissie een klacht niet ontvankelijk verklaart als die niet eerst is voorgelegd aan Therapeutisch Centrum GGZ en/of als de klacht nog niet is behandeld door de klachtenfunctionaris. Het heeft daarom de voorkeur om eerst bovenstaande stappen te overwegen. Onze adviseur Kwaliteit en Veiligheid kan u adviseren en/of informeren over de te volgen procedure. Deze is per mail te bereiken via kwaliteit@therapeutisch-centrum.nl.

Volgens de Jeugdwet is het voor Kind en Jeugd mogelijk om de klacht direct aan de klachtencommissie van Quasir voor te leggen, zonder dat de klacht eerst is voorgelegd aan Therapeutisch Centrum GGZ.

U kunt uw klacht voor behandeling door de klachtencommissie indienen bij ambtelijksecretaris@quasir.nl, zoals vermeld op www.quasir.nl. Een exemplaar van het document klachtenregeling, klachtenbemiddeling en klachtencommissie, stellen wij u op uw verzoek beschikbaar via kwaliteit@therapeutisch-centrum.nl.

Klachtenfunctionaris op afroep

Telefoon: 06 - 48 44 55 38 (maandag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 uur)
E-mail: bemiddeling@quasir.nl

Klachtencommissie Quasir

Telefoon: 06 - 82 36 67 72 (maandag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 uur)
E-mail  ambtelijksecretaris@quasir.nl

Jeugdvertrouwenspersonen

Mochten er bij Kind en Jeugd zaken spelen van vertrouwelijke aard die u persoonlijk wilt bespreken, dan kunt u zich wenden tot de jeugdvertrouwenspersoon van Jeugdstem (kind en jeugd). Deze vertrouwenspersoon kan u ook inlichtingen verschaffen over een verdere klachtenprocedure. Meer informatie over vertrouwenspersonen vindt u hier.

Geschillencommissie

Mocht u alsnog menen dat een geschilleninstantie uw klacht in behandeling moet nemen, dan kunt u zich wenden tot De Geschillencommissie Zorg waarbij wij zijn aangesloten. Dit traject is tijdrovend en er zijn kosten aan verbonden. De uitspraak is bindend.

Klik op het logo hieronder voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

Voor medewerkers

Medewerkers van Therapeutisch Centrum GGZ kunnen ook gebruik maken van het klachtenformulier. Als er problemen zijn die intern niet bespreekbaar zijn, kunnen zij terecht bij vertrouwenspersoon Harry Bolks van Perspectief. Lees hier meer informatie.
Indien men melding wil maken van een (vermoeden van) een misstand waarbij het maatschappelijk belang in het geding komt, gaat dit de klachtenprocedure te boven. In dat geval kan een medewerker, lid van cliëntenraad of leverancier melding maken via de klokkenluidersregeling.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2024 | Disclaimer | Privacyreglement