Inloggen cliëntportaal Inloggen Minddistrict
> Privacyreglement

Privacyreglement

AVG

Uw privacy is belangrijk voor ons. De wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zet een aantal rechten en plichten op een rij. Gezien deze plichten hebben wij onder andere een AVG beleid opgesteld en een FG (functionaris Gegevensbescherming) aangesteld. Daarnaast houden wij ons aan de AVG en trachten wij u op een correcte en duidelijke manier te informeren over onze gegevensverwerkingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Therapeutisch Centrum GGZ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten. Of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het aanmeldformulier of het insturen van een sollicitatie. Wij verwerken bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens: naam, adres, E-mail adres, telefoonnummer.

De persoonsgegevens worden verwerkt in een digitaal dossier (zowel voor medewerkers als voor patiënten). Afhankelijk van of het gaat om een patiëntdossier of een personeelsdossier bevat het onder andere personalia, administratieve gegevens, contactpersonen, behandelgegevens (medicatie, achtergrondinformatie, behandelplan, evaluaties, resultaten en correspondentie), toestemmingsgegevens, opgevraagde informatie van derden en overige gegevens.

Verstrekking aan derden

Therapeutisch Centrum GGZ geeft uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming. Wij verstrekken gegevens alleen aan andere personen als die direct betrokken zij bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Of tenzij enige wettelijke bepaling ons ertoe verplicht om uw gegevens te verstrekken, wij proberen u altijd op de hoogte te brengen van de gegevensuitwisselingen die wij voltrekken.

Verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Gegevens van jongeren onder de 16 jaar worden alleen verwerkt met toestemming van de ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Nadat jongeren 16 jaar zijn geworden, bepalen zij zelf of hun ouders/verzorgers worden betrokken bij de behandeling.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Therapeutisch Centrum GGZ neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Therapeutisch Centrum GGZ) bij betrokken is.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Therapeutisch Centrum GGZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De leverancier van de software waarin wij persoonsgegevens vastleggen, is gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging (ISO 27001) en NEN 7510. Daarnaast zijn een aantal beveiligingen in ons rapportagesysteem ingebouwd om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen.

Bewaartermijn

Therapeutisch Centrum GGZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij er een wettelijke grondslag van toepassing is, dan hanteren wij een bewaartermijn die aansluit bij deze wettelijke grondslag. Wij zijn gebonden aan de bewaartermijn uit de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), welke 15 jaar betreft.  Voor minderjarigen die bij Therapeutisch Centrum GGZ in behandeling zijn geweest gaat de bewaartermijn van 15 jaar in na het behalen van de 18-jarige leeftijd.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Therapeutisch Centrum GGZ. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit). Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons-gegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@therapeutisch-centrum.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u (of uw kind) zich te legitimeren bij afhandeling van het verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Rechten en plichten

Nog even alles op een rijtje:

1: Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal op en gebruiken wij, zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
2: Om goede zorg te verlenen werken wij in teams. Hierdoor is het mogelijk dat meerdere mensen die direct betrokken zijn bij uw behandeling inzage hebben in uw dossier om bijvoorbeeld een overleg voor te kunnen bereiden.
3: Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
4: Wij doen ons best om transparant te zijn over de verwerkingen van uw persoonsgegevens.
5: Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
6: U kunt (onderdelen van) uw persoonsgegevens bekijken. Indien u hiervan gebruik wenst te maken kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen via de receptie of via info@therapeutisch-centrum.nl.
7: Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen. Ook kunt u verzoeken uw dossier te laten aanvullen indien u van mening bent dat deze niet compleet is.
8: U heeft recht op vergetelheid van uw gegevens. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen of een klacht van u in behandeling nemen. Als wij gegevens over u met andere instellingen hebben gedeeld, zullen wij die instellingen tevens opdracht geven tot het wissen van uw gegevens.
9: U kunt uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen.
10: U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
11: U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast houden wij u op de hoogte van de maatregelen die wij treffen om verdere schade te voorkomen of te beperken.
12: Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
13: Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
14: Wij communiceren via verschillende kanalen met u. Wij zullen proberen dit zoveel mogelijk face-to-face te doen. Echter zullen wij ook telefonisch of per e-mail contact zoeken. Indien u voorkeur heeft voor, of bezwaar tegen, een bepaalde manier van communiceren dan vernemen wij dat graag van u.

Indien u een beroep doet op één van uw rechten, houden wij de wettelijke termijn (van vier weken) in acht om het één en ander voor u in orde te maken. Wij houden u op de hoogte van het verdere vervolg hoe wij ingaan op uw verzoek.  

Tot slot

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement. Op onze website wordt altijd het meest recente privacyreglement beschikbaar gesteld.

© copyright Therapeutisch Centrum GGZ 2024 | Disclaimer | Privacyreglement